Comment on page
📄

การตั้งค่ากระบวนวิชา (Edit course settings)

หน้ากระบวนวิชาของท่าน กดที่เมนไปที่ปุ่มฟันเฟืองมุมขวาบน Course management เลือกที่ Edit course settings จะเข้าสู่หน้าการตั้งค่ากระบวนวิชา

1. General

 • Course full name : ชื่อกระบวนวิชา
 • Course short name (รหัสวิชา) : ชื่อกระบวนวิชาอย่างย่อ
 • Course category : หมวดหมู่ของคอร์สที่ท่านสร้าง
 • Course visibility : การซ่อนหรือแสดงคอร์สนี้ในระบบ (เมื่อซ่อนไว้นักศึกษาจะไม่สามารถมองเห็นคอร์สได้)
 • Course start date : วันที่เปิดคอร์ส เมื่อถึงวันที่กำหนดจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนวิชาได้
 • Course end date : วันที่ปิดคอร์ส เมื่อถึงวันที่กำหนดจะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนวิชาได้ (คอร์สหมดอายุ) ท่านสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานในส่วนนี้ได้
 • Relative dates mode : ไม่สามารถปรับการตั้งค่าได้
 • Course ID number : กรณีต้องการเชื่อมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาจากงานทะเบียน ม. REG กรุณากรอกรหัสวิชาของท่านไม่มีเว้นวรรคและตามด้วย _1 หรือ _2 หรือ _3 เลขอะไรก็ได้ เลือกตัวเลขที่ระบบยอมให้บันทึก ตัวอย่าง NU111203_9 หลังจากบันทึกให้คลิกที่ Student Enrollment ที่ด้านบนหน้าหลักของวิชา เพื่อจัดการรายชื่อผู้เข้าเรียนตามต้องการ :: เพิ่มเติม... :: ระบบจะแสดงรายชื่อนักศึกษา ตามชื่ออาจารย์ประจำวิชาในระบบ KKU e-learning ที่ตรง Sec งานทะเบียน ม. REG เท่านั้น ถ้าต้องการนำเข้านักศึกษา Sec อื่นที่ อ. ไม่ได้เป็น อ. ใน Sec นั้น ให้ทำการเพิ่มชื่อ อ. ท่านอื่นที่มีรายชื่อตรงกับ Sec เข้ามาเป็นอาจารย์ประจำรายวิชาก่อน แล้วจึงทำการเพิ่มนักศึกษาเข้ามา หลังจากนั้นสามารถลบ อ. ท่านอื่นออกจากวิชาได้ทันที

2. Description

Course summary : ข้อมูลโดยสรุปของคอร์ส ท่านสามารถกรอกรายละเอียดของวิชาได้ที่นี่
Course image : รูปภาพคอร์ส ส่วนนี้จะปรากฏในหน้าแรกก่อนกดเข้าคอร์ส

3. Course Format

จะเป็นการกำหนดการแสดงผลในหน้าคอร์สของท่าน
 • Format
 • Hidden sections
 • Course layout

4. Appearance

 • Force theme ตั้งค่าธีมในคอร์ส
 • Force language ตั้งค่าภาษาภายในคอร์ส
 • Number of announcements จำนวนของประกาศในคอร์ส(สามารถสร้างเพิ่มหรือลบออกภายหลังได้)
 • Show gradebook to students การแสดงเกรด/คะแนนของนักศึกษา
 • Show activity reports แสดง Reports กิจกรรมที่ทำภายในคอร์ส

5. Files and Uploads

ท่านสามารถกำหนด Maximum upload size ไฟล์ทั้งหมดในคอร์สของท่านได้

6. Completion tracking

ท่านสามารถเลือกเปิด หรือ ปิด การติดตามสถานะของนักศึกษาได้ที่เมนู Enable completion tracking

7. Groups

ท่านสามารถแบ่งกลุ่มของนักศึกษาได้จากเมนูนี้ เมื่อท่านตั้งค่าในส่วนนี้แล้วจะสามารถสอบและดูผลคะแนนแบบแยกกลุ่มได้

7.1 Group mode

 • No Group หรือไม่มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา
 • Separate Group แบ่งกลุ่มนักศึกษา
 • Visible Group กลุ่มที่สามารถมองเห็นได้

7.2 Force group mode

 • Yes บังคับเปิดการใช้งานแบบแบ่งกลุ่ม ระบบจะแบ่งกลุ่ม activity ทั้งหมด
 • No ไม่บังคับการใช้งานแบบแบ่งกลุ่มในทุก Activity

7.3 Default grouping

โดยปกติค่านี้จะเป็น None (ไม่สามารถเปลี่ยนได้)

8. Role renaming

ท่านสามารถแก้ไขชื่อเรียกบทบาทต่างๆในคอร์สได้โดยการพิมพ์คำที่ต้องการลงในช่องของคำที่ท่านต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่

9. Tags

การเพิ่ม tags หรือหมวดหมู่คอร์สของท่าน โดยกดที่ปุ่ม "Manage Standard tags" เพื่อดู Tags ในระบบทั้งหมด หรือเพิ่ม Tags ของท่านเองได้

10. บันทึกข้อมูล

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Save and display