การเข้าสู่ระบบ (Login)

การเข้าใช้งานระบบภายในของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องใช้ KKU Mail Account (@kkumaill.com สำหรับนักศึกษา หรือ @kku.ac.th สำหรับบุคลากร) ในการเข้าสู่ระบบ KKU e-Learning

1.ไปที่ https://e-learning.kku.ac.th/ แล้วกดที่ปุ่ม KKU Login

2.ระบบจากพาท่านไปยังหน้า SSO กรอกข้อมูลอีเมลล์ของท้านแล้วกดปุ่ม Login

3.ระบบจะนำท่านไปยังหน้า Dashboard ของระบบ KKU e-Learning

ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบอย่างน้อย 1 ครั้ง อาจารย์ผู้สอนจึงจะสามารถค้นหา Account เจอ แล้วจึงจะสามารถเพิ่ม Account นั้นเข้าสู่กระบวนวิชาได้